RAVI-hanke

Työaikaisen ravitsemuksen parantaminen satakuntalaisten yritysten menestystekijänä
– kohti ravitsemustieteen tutkimusyksikköä

FI_co-funded by VERTICAL RGB_NEG

Tärkeä ja ajankohtainen hanke

RAVI-hankkeen tarkoitus on edistää työikäisten suomalaisten työkykyä ja työhyvinvointia erityisesti työaikaisen ravitsemuksen avulla. Suomalaisia työikäisiä rasittavat muun muassa ylipaino, tyypin 2 diabetes ja kasvava riski sydän- ja verisuonisairauksiin. Elintapasairaudet heikentävät suomalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua sekä vaikuttavat myös työssä jaksamiseen, lisäävät sairauspoissaoloja ja lyhentävät työurien pituutta. Työpaikalla vietetty aika on merkittävä, ja sen vuoksi parantamalla myös työaikaista ravitsemusta voidaan edistää hyvinvointia niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella.

Hankkeen idea sai alkunsa Satakunnan alueen ongelmallisesta työvoimatilanteesta; alueelle ei valmistu tarpeeksi nuoria ja suuria määriä työvoimaa eläköityy. Tarkoituksena on tukea ja ohjata nykyisiä Satakunnan työikäisiä syömään monipuolisemmin niin arkena kuin työaikana ja sen myötä ehkäistä terveysongelmia, sekä edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyä työelämässä pitkään terveenä ja hyvinvoivana.

Hankkeen tutkimusosuus

Hankkeen ytimessä on työpaikoilla pääasiassa toteutettava satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus, jossa Satakunnan alueen työikäisille tarjotaan ravitsemusohjausta henkilökohtaisen ravitsemusneuvonnan sekä ravitsemusaiheisen verkkokoulutuksen avulla. Interventiotutkimuksen myötä hankkeelle saadaan vakuuttava, tieteellinen pohja.

Tutkimuksen tavoitteet:

  • Selvittää työikäisten satakuntalaisten nykyistä ravitsemus- ja terveydentilaa ja työhyvinvointia.
  • Tutkia ravitsemusohjauksen vaikutusta työkykyyn, työhyvinvointiin, tehollisen työajan lisääntymiseen, sairauspoissaolojen vähentymiseen, elämänlaatuun, ruokailutottumuksiin ja ruokavalion laatuun, sekä uneen, palautumiseen ja aktiivisuuteen.
  • Kerätä kansallisesti ainutlaatuista tutkimustietoa työaikaisen ravitsemusohjauksen toimivuudesta Suomessa.

Yritykset voivat hakea mukaan tutkimukseen täällä.

Pitkän tähtäimen tavoitteet

RAVI-hankkeesta ja jo päättyneestä Eat@Work -hankkeesta saadun tiedon avulla on tarkoitus jatkaa työikäisten terveyden edistämistä ja työaikaisen ravitsemuksen kehittämistä niin Satakunnan alueella kuin kansallisestikin yritysyhteistyön, ravitsemusohjaustyökalujen ja -aineistojen sekä jatkuvan tutkimustyön myötä.

Asiantuntijat

Hankkeen projektipäällikkönä toimii erikoistutkija, ETT Susanna Kunvik, jolla on laaja osaaminen ravitsemustutkimuksen ja ravitsemusohjauksen saralta. Hankkeen toisena ravitsemusasiantuntijana toimii FM Meri Mustakallio, joka toteuttaa hankkeen ravitsemusohjaukset. Hankkeessa toimii lisäksi joukko eri alan asiantuntijoita. Hankkeen asiantuntijoihin voit tutustua täällä.

Rahoitus

Scroll to Top